Jeddah National Hospital

Jeddah National Hospital


Al Makarunah Street
Al Aziziyah, Jeddah