Makkah Al Mukarramah Road
Al Sulaimaniyah, Al Riyadh